Siden udvidelsen af Trige Sognegård i 2010 har parkeringsfaciliteterne været en knaphedsfaktor i forbindelse med aktiviteter i sognegården.

Eksempelvis har der ved afholdelse af de månedlige højskoleformiddage været problemer, når parkering ved vejen har været til gene for afviklingen af trafikken på Lergravvej.

Nu er det glædeligvis lykkedes at få parkeringskapaciteten ved sognegården tilbage til det oprindelige niveau gennem etablering af nye p-pladser på området, der tidligere tjente som vendeplads for Aarhus Sporvejes busser.

Langvarig proces

Siden ændringen i buslinjeføringen bevirkede, at busvendepladsen ikke længere blev anvendt, har Trige menighedsråd været i løbende dialog med Aarhus Kommune om muligheden for at erhverve arealet.

Senest har Trige Ølsted Fællesråd hjulpet med at bane vejen for en overtagelse. I oktober 2016 modtog menighedsrådet den ønskede melding fra Aarhus Kommune om at de ville afhænde arealet til Trige menighedsråd, med det formål, at rådet etablerede en parkeringsplads.

I november 2016 modtog menighedsrådet provstiudvalgets tilladelse til at erhverve arealet. Derefter fulgte lovmæssige procedurer i forbindelse med nedlæggelse af arealet som offentligt vejareal, og med høring af berørte naboer, inden byrådet kunne sætte sit endelige stempel på salg af arealet.

Dernæst fulgte det nødvendige papirarbejde i forbindelse med handlens gennemførelse, inden menighedsrådets byggesagkyndige kirkeværge kunne gå i gang med at indhente nødvendige tilladelser og tilbud. 2018 er herefter gået med arbejdets udførelse.

Med den nye parkeringsplads svarer parkeringsfaciliteterne atter til den oprindelige kapacitet inden udvidelsen af Trige sognegård i 2010.

Et glimt fra arbejdet med etableringen af den nye parkeringsplads.

X