Trige Kirke

Kirken ligger højt og ensomt på en bakke godt en halv kilometer øst for Trige by.

Fra kirken har man et bredt udsyn blandt andet til Trige skov. I skoven ligger et voldsted nogle hundrede meter øst for kirken.

I indberetningerne 1623 til Ole Worm nævnes en allerede da nedlagt herregård, Østrup, som kan være identisk med voldstedet. Stormanden på Østrup kan have været grundlægger af den romanske kirke, der er fra 1200 tallet.

Indersiden af kirkens mure er af marksten. Ydermurene er af tilhuggede granitkvadre. Kor og skib har i nord hver bevaret et rundbuet og dobbeltsmiget vindue. Skibets oprindelige døre, er bevaret som udvendige blændinger; indvendig er bredden markeret i murværket. Udvendig dannes syd døråbningen af halvsøjler, som er videreført på overliggeren og omslutter et korssmykket tympanonfelt.

Døråbningen på nordsiden er udsmykket med seks plus seks dobbeltstregede buer på hver side af cirkel med flettet kors i toppen. På østre vederlagssten er med lette streger hugget et dyr med slynget hale, løftet forpote og tunge i flaben; på den venstre sten ses øverst ansigtet af en menneskelignende figur.

 

Trige kirke i årstal

1624: Det oprindelige tårn styrtede ned (»1624 falt Thrige Kierke Thorn ned«, har præsten noteret forrest i regnskabsbogen).

1876: Nuværende tårn opførtes.

1875: Provstesynet betegnede kirkens tilstand som »jammerlig, både udvendig og indvendig« og pålagde værgerne at fremlægge en fuldstændig plan til kirkens ombygning.

1876: I forbindelse med en stor ombygning fik kirken sit nuværende udseende.

Inventar:

1200: Romansk døbefont, hvori dåbsfad fra o. 1550.

1600: Altertavlen er udført i Mikkel van Grønningens værksted i Hornslet. Alterstagerne er fra samme tid.

1651: Prædikestolen er regnskabsbelagt og udført af Jacob »indlægger« og Villum snedker fra Århus.

1776: Klokken er støbt i København.

1876: Stolestader fra ombygningen 1876.

1923: Alterbordet består af et enkelt fyrretræspanel.

1610: Altertavlen er et beskedent arbejde fra Mikkel van Grønningens kendte værksted i Hornslet.

1604: Degnestolen.

1651: Prædikestol og himmel, »fortinget« med og udført af Jacob »indlægger« og Villum snedker i Århus og stafferet 1653 af en anonym kontrafejer på egen kost og omkostning.

1838: Storfeltsmaleriet.

1850: Altersølv. Kalk og disk, udført af Hans Georg Junior Kromann.

1874: Salmenummertavler.

1925: To lysekroner, skænket af I. Povlsen Jørgensen,

1972: Kirkeskib, firemastet bark af ældre model, sortmalet. Skænket af Marie Sørensen tidligere Øster Mølle, død 1970. Skibet indviet efter hendes død i 1973. Skibet er købt hos ‘Kirkelig Kunst’ i København for ca. 3.500 kr.

2012: Ny Alterdug, ny alterdug.

Gravminder

Brunlig kalksten, brudstykke, 55×45 cm, af venstre side, svarende til gravsten i Århus domkirke. Inden for glat ramme ses midtpartiet af en engel, der holder ved kanten af et skriftfelt.

Hvid kalksten, 89xnu 71 cm, flere brudstykker, 45 venstre side afbrudt; fordybede versaler.

Gotlandsk kalksten, 187X108 m, øvre højre hjørne afbrudt; fordybede versaler. Den ret nedslidte sten har over indskriften to ovale medaljoner med brystbilleder af ægteparret. Manden med langt hår og skæg folder hænderne foran brystet, hans frakke står åben, så halskluden ses. Hustruens hue har tindingbukler. Cirkulære hjørnerelieffer med solsikke, rose og tre kornaks, under rosen læses »Esa. 40 v.6«.

Hvid kalksten, 178×105 cm, indskrift med fordybede versaler og kursiv. Stenens udsmykning med Kristi himmelfart.

Kirkegårdsmonumenter

1849. Rasmus Nielsen, menig af 3. dragonregiment, *26. juli 1825 i Trige, falden i kamp for fædrelandet 20. maj 1849. Støbejernskors, 94 cm højt, på granitsokkel, med skriveskrift i relief. Korset, der krones af brændende olielampe, har øverst relief af en sommerfugl. På kirkegården, syd for skibet.

1849. »Æreminde over Rasmus Nielsen født i Trige d 26de Juli 1825 og faldt i Kamp for Fædrenelandet den 20de Mai 1849 i en Alder af 23 Aar og 10 Maaneder«.

1867. »Peter Vilkens hædret og mindet for 15 Felttog og 7 Saar i fransk Tjeneste.

X